GODYŃ

MEBLE NA WYMIAR

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MEBLE NA WYMIAR

MEBLE

Specjalizujemy się w produk­cji me­bli ku­chen­nych na in­dy­wi­dual­ne za­mó­wie­nie. Wyko­nu­je­my także me­ble ła­zien­kowe, sza­fy, gar­dero­by, zabu­dowy, drzwi, me­ble biu­rowe, re­cep­cje oraz komplek­sowe wyko­nawstwo dla firm. Na­szym kli­entom oferu­jemy peł­ną ob­sługę zwią­zaną z wy­kona­niem me­bli: po­miary, przy­goto­wanie pro­jektu, facho­we do­radztwo, dobór ma­teria­łów i wyko­nawstwo.

DESIGN

Do produkcji mebli uży­wamy mate­riałów tra­dycyjnych, jednak śmia­ło się­gamy rów­nież po współ­czesne. Uży­wamy ok­lein na­tu­ralnych, mo­dyfi­ko­wanych, lakie­rowa­nych, płyt drew­nia­nych, spie­ków kwar­cowych czy bla­tów HPL. Wszys­tkie mater­iały mogą być połą­czone ze szkłem, me­talem czy innym two­rzywem. Współ­pracujemy z najlep­szymi pro­jek­tantami.

O NAS

Firma GODYŃ MEBLE na rynku ist­nieje od 1989 roku. Na­szymi klien­tami są osoby pry­watne, pro­jektanci oraz firmy, m.in. PKO BP, Eko System, TAK Bud, Budimex SA, Yabimo. Na­sze usłu­gi re­ali­zujemy w Polsce, Anglii, Islan­dii i nie tylko.
Od 2019 roku współ­tworzy­my AIONS - ręcz­nie budo­wane pol­skie ko­lumny gło­śnikowe.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

ZOBACZ PRZYKŁADY NASZYCH REALIZACJI

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.